Regisztráció

Belépéshez szükséges adatok


 

 A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.

Általános Szerződési FeltételeI

 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 4030 Debrecen, Békés u. 3.

Cégjegyzékszáma: 09-09-020200;
Adószáma: 23068577-2-09

Rendelésfelvétel:

Telefon: +3652781781, +36205005020

E-mail: info@pmpexpress.hu

Honlap: www.pmpexpress.hu

Nyitva tartás: Hétköznap 8.30 - 16.30, Sz-V: Zárva

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén valamint közutas-, légi- és tengeri szállítási szolgáltatások.

 

Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi pontokban foglalt speciális többletszolgáltatásokat teljesíti:

a) nyomon követhető kezelés;

c) értéknyilvánítás;

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

A Futárposta-szolgáltatást és az Expressz postai szolgáltatást csakis kizárólag csak a trans-o-flex szolgáltatás igénybevétele keretében nyújtja.

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvétel; csakis kizárólag a GLS szolgáltatás nyűjtásában

c) értéknyilvánítás; csakis kizárólag a GLS, tof szolgáltatás nyújtásában

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

A szolgáltató partnerei időgarantált idejű kézbesítést nem vállalnak, a Szolgáltató honlapján a kalkuláció során feltüntetett kézbesítési határidők becsült határidőnek tekintendők.

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítőként áll a Megrendelő (Feladó) és a szállítást kivitelező (Szállító) között. A www.pmpexpress.hu honlapon található árak és a Megrendelő számára legkedvezőbb szállítási feltétel kiválasztásával vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A Megrendelő által megadott paraméterek alapján a szállítást a Szállító végzi el. A szolgáltató honlapján kínált szolgáltatások igénybevételekor a Megrendelő egyidőben elfogadja a szállító partnerek teljesítésre vonatkozó feltételeit és általános szerződési feltételeit is, amelyek a következő linken elérhetőek:

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html#fuvFelt

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

http://tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf

 A PMP Express Logisztikai Kft. saját szállító járművekkel nem rendelkezik, nem foglalkoztat futárokat, így a csomagokkal való fizikai érintkezést is a mindenkori partnerek munkatársai végzik. A csomagok fizikai paramétereiben történt bármilyen változásról a PMP Express kizárólag a Feladótól/Megrendelőtől kapott tájékoztatás alapján értesül vagy a központi mérlegelést követően. A feladást követő módosítások megvalósításának érdekében a Szolgáltató mindent megtesz, de arra teljes mértékű garanciát nem vállal.

Fogalmak:

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Szállító: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató szerződött partnere, és aki (a Megrendelő Szolgáltatón keresztül leadott megrendelése alapján) a megrendelésben foglalt szállítási feladatot ténylegesen elvégzi;

A Szolgáltató főbb szerződéses partnerei az alábbiak:

-      TNT Express Hungary Kft
-      trans-o-flex Hungary Kft
-      GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Szolgáltató raklapos, egyedi bánás módot igénylő, törékeny, vagy jellegéből fakadóan gyűjtőszállítástól eltérő szállítást igénylő küldemények estében egyéb partnert is igénybe vehet a szolgáltatás teljesítéséhez. A teljesítés egyedi megállapodásba foglalt díjkalkuláció alapján történik, amelyre az adott szállítást végző partner általános szerződési feltételei irányadóak.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a PMP EXPRESS Logisztikai Kft. vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkori partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató partnerei kísérő okirattal, fuvarlevéllel közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

 

3.1. A szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Szolgáltatói Tevékenysége körében Szolgáltatói Szerződés alapján jár el a Megrendelővel szemben. A Felek között Szolgáltatói Szerződés a Megrendelőnek az ÁSZF elfogadására vonatkozó ajánlatának a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikus formában elküldött fuvarokmányokat kinyomtatni, azokat a Megrendelő által választott Partner futárával aláíratni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő vállalja, hogy a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő partner futárával aláíratja. Ehhez kapcsolódóan Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény felvétele a küldemény átvételének futár által történő írásbeli elismerésével történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a küldeményt felvevő megbízott aláírása igazolja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Megrendelő vállalja, hogy betartja a csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat (nem okozhat kárt vagy sérülést a fuvarozási eszközben, a Partnerek munkatársaiban, más csomagokban).

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és ennek  köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is a Szolgáltató  részére az alábbiak szerint megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a csomagküldés meghiúsulásakor a csomagküldés díját már megfizette, a Szolgáltató jogosult annak 15%-át visszatartani.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – díjbekérő számla alapján történik. A megrendelt szolgáltatás a díjbekérő számla kiegyenlítését követően kerül rögzítésre és teljesítésre.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltatói Szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei a Szolgáltatóra csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha azokat a Szolgáltató előzetesen írásban kifejezetten elfogadta.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A Szolgáltatói Szerződést felek közös megegyezéssel kizárólag írásban jogosultak módosítani. A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a küldemény megnevezése nem egyértelmű és azt a Megrendelő nem pontosítja;

– a küldemény gyűjtőszállítással történő továbbításához a Megrendelő nem tud megfelelő csomagolást biztosítani;

– a küldemény csomagolása nem felel meg az ÁSZF-ben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a megrendelőt, feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre, vagy

– utólagos elszámolás esetén, a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben - a járulékos költségeket is beleértve - kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti, valamint Megrendelő a levél-/csomagküldés összegét kifizeti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll

– Belföldi Forint utalás/visszatérítés esetében min. nettó 400Ft vagy a visszautalandó összeg 1%-a

– Nemzetközi deviza utalás/visszatérítés esetén min. nettó 5,0 EUR vagy a visszautalandó összeg 1%-a

4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni. A Szolgáltató

a)    a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

b)    a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

c)    a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

 

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban, és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása:A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

A csomagolásnál figyelembe kell venni a feladni kívánt áru jellegét, súlyát és a csomagolóeszköz jellemzőit.

A PMP Express Logisztikai Kft. partnerein keresztül csak és kizárólag karton dobozba csomagolt küldemények szállítását vállalja! Amennyiben ettől eltérő csomagolásban kerül átadásra azért a feladó tartozik felelősséggel, a futár csak a szemrevételezés által észlelhető esetekben köteles jelezni a nem megfelelő csomagolást.

Külső csomagolás

-      A megfelelő védettséget nyújtó csomagolás jó minőségű, vízálló, legalább öt rétegű az áru súlyának megfelelő teherbírású kartondoboz.

-      Mindig új és jó minőségű csomagolóanyagot használjon, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje a csomag tartalmát, és nem zúzódik össze a kartondoboz, amikor halomba rakják a többi dobozzal együtt.

-      A sarkok megerősítése és az élvédők használata javasolt. Az új dobozok a legjobbak, anyagában sérült vagy gyűrött csomagolóanyag nem ajánlott.

-       Legyen rá gondja, hogy a doboz elég nagy legyen ahhoz, hogy kitöltőanyag is férjen bele. Azok a dobozok, melyekbe kevés áru kerül, gyakran összecsuklanak, míg a túl sok árut tartalmazó dobozok szétrepednek.

-      A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“ („Heavy“) felirattal.

 

 

Belső tér kitöltése

-      A dobozon belül az üres részeket töltőanyaggal kell kitölteni. Az árunak a dobozon belül nem szabad elmozdulnia.

-      A kitöltőanyag feleljen meg az áru jellemző tulajdonságainak.

-      Csomagoláson belül a termékek ne érintkezzen egymással, illetve közvetlenül a doboz falával. A szállításra érzékenyebb termékek minden darabját külön szükséges becsomagolni buborékos fóliával, vagy habosított lappal – 4-5cm vastagságban - egymástól és a doboz falától elkülönítve.

-      Belső térkitöltő vagy párnázó anyagként, újságpapír, használtruha nem minősül elfogadhatónak

 

 

Küldemények lezárása:

-      A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

-      A dobozokat ragasztószalaggal körben meg kell erősíteni, minden nyílást gondosan lezárni.

-      A nehezebb vagy nagyobb csomagok esetén erősebb vagy dupla ragasztás célszerű.

 

Küldemények címzése:

A fuvarlevelek és csomagcímkék felragasztása a megfelelő dobozra mindig a feladó feladata, felelőssége és kötelessége!

A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

Nagyon fontos, hogy minden esetben

-      A vonalkódos fuvarlevél, szállítási címke felragasztásánál ügyeljen, hogy az mindig a küldemény tetejére kerüljön és a vonalkód törésmentesen jól látható legyen!

-      Távolítson el róla minden korábban használt címkét és egyéb szállítással összefüggő adatot.

 

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő - díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe. Díjfizetést követően amennyiben az Feladótól/Megrendelőtől eltérő személy, jogi személy a szolgáltatási díj fizetője, úgy a számla a díjat fizető fél nevére kerül kiállításra.

 

A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

 

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

 

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása az alábbi módokon történhet:

Átutalásos fizetés:Eltérő megállapodás hiányában, a Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikus formában, díjbekérő számláján feltüntetett összeget a számlán feltüntetett határidőn belül, a Szolgáltató számlájára átutalni. A Megrendelő banki felületén fizetve, az utalásról szóló bizonylatot átküldve igazolni tudja a fizetés teljesítését. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató kizárólag ezt követően küldi meg a vállalt fuvarokmányokat és csak ezek után érkezik a futár a Megrendelő által megadott címre.

Paypal: A szolgáltatói díj megfizetése történhet  akként, hogy a fizetést a Megrendelő előre utalással rendezi, melyről a szolgáltató értesítőt kap. A paypal fizetési igazolást ad a megrendelő felé. Az áfa-s számlát a szolgáltató elektronikus úton vagy postai úton juttatja el a megrendelőnek – a megrendelésben előzetesen megjelöltek szerint.

 

 

Bankkártyás fizetésnél (OTP Mobil - Simple): a Megrendelő a birtokában lévő bankkártya segítségével, előreutalással egészítheti ki a fizetési kötelezettségét. Az OTP Mobil fizető felületre az oldal 3-5 másodperc után irányítja a Megrendelőt, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést. Megrendelő a MEGRENDELÉS gombra nyomva elfogadja, hogy a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u 30-32.), mint adatkezelő részére.


A szolgáltatást fizető ügyfelek esetében Szolgáltató akkor tud másnapi árufelvételt biztosítani, ha a szolgáltatás ellenértéke 16 óráig bank számlájára beérkezik vagy az utalási, fizetési bizonylat elküldésre kerül.


Utánvét
: Szolgáltató többletszolgáltatásként utánvétel-szolgáltatást biztosít, amely során a küldeményt a Feladó által meghatározott összeg készpénzben történő beszedését követően kézbesíti, és az így beszedett összeget a Címzett megbízásából a Feladó részére valamely pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el.

Az utánvét lehetőség a Szolgáltató honlapján, a csomagtartalom és érték megadásánál lehetséges. Itt kell megadni a banki adatokat (kedvezményezett neve, bankszámlaszám és bank neve). Partnereink közül a GLS belföldi csomagküldéseknél tudja az utánvétet biztosítani.  Jelen ASZF utánvétre vonatkozó rendelkezései irányadók az egyedi megállapodások keretében jelen ASZF-ben nem nevesített partnerek szolgáltatásaira is.


Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén történik. A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. a beszedett utánvéteket a Feladó által a honlapon megadott bankszámlaszámra utalja át. A Szolgáltató csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadja el.

A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.-t a beszedett utánvétekért teljes körű felelősség terheli. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik. Az utánvét összegét Szolgáltató a kézbesítést követő 8 munkanapon belül utalja át a Feladó számlájára.

A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az utánvételi összeg:

- 0,9%-ával de min. 460Ft-al (GLS)

növekszik a fuvardíj.

 

Megrendelő vállalja, hogy megfizeti a társaságnak az összes felmerült költséget azon esetekben, amikor a Szolgáltatónak egy harmadik felet kell igénybe vennie az összeg beszedése érdekében.

A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím), amely esetben a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor a Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

Megrendelő tudomásul veszi és egyben jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti, azonban a Címzett az utánvétes csomag átvételét bármilyen okból (a csomag sérülésének kivételével) megtagadja, Megrendelő megfizeti a szolgáltató részére a csomag visszaküldésének díját.

Nem köteles kézbesíteni a küldeményt a Szolgáltató, ha a szolgáltatás díját a feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő - nem fizette meg.

 

Szolgáltató jogosult a szállítással kapcsolatban utólagosan felmerülő többletköltségek (súly és méretbeli különbségek, GLS esetében helytelen csomagolás. TNT esetében - hibás címzés magánszemélynek magán lakcímre történő kézbesítés, nem halmozható felár raklap szállításakor) feladó/megrendelő általi megfizetése érdekében a kézbesítést követő 15 munkanapon belül díjbekérőt illetve számlát kiállítani.

 

Az utólagos díjszámítás/számlázás alapja a szolgáltató partnerei által központilag mért tömeg és/vagy térfogat, melyet a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a szállító partnernek, majd ugyanazon a jogcímen kiszámlázni Megrendelőnek.

A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató díjbekérőjének/számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére

 

 Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy feladás után, de kiszállítás előtt a mért különbségről a Szolgáltató külön értesítést nem küld, a helyes címadatok és méretek megadása, bejelölése a megrendelő/feladó kötelessége (A futároknál nincs semmilyen mérőeszköz, nem feladatuk a csomagok mérése, feladó/megrendelő külön ez irányú helyszínen történő tájékoztatása.)


7. Szolgáltatások

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás közvetítése: a küldemény feladótól történő felvételét követően a kézbesítés 24 órán belül megvalósul a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

 

Expressz postai szolgáltatás közvetítése:keretében a Szolgáltató a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon, az EU tagországaiban legkésőbb a felvételt követő 3. munkanapon, egyéb országokban legkésőbb a felvételt követő 5 munkanapon belül kézbesíti a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a)    a postai küldemény nyomon követhető kezelése a www.pmpexpress.hu honlapon a csomagazonosító/fuvarlevél szám megadásával

b)    időgarantált szolgáltatás – Szolgáltató a partnereivel kötött szerződések értelmében időgarantált szolgáltatást nem végez

c)    utánvét-szolgáltatás;

d)    időgarantált kiszállítást (TNT 9,10,12 órás expressz)

 

Szolgáltató külön díjat számít fel az alábbi esetekben

TNT partner választása esetén

 1. Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája, vagy egyéb tulajdonsága miatt (pl. csomagolatlan küldemények kiálló részek, éles felületek, illetve rejtett veszélyes áruk stb.) fennáll a veszély, hogy a szállítás során sérülést vagy kárt okozzon, a Szolgáltató különdíjat számol fel.
 2. Túlméretes küldemények esetére különdíjat számítunk fel, különösen az alábbi esetekben:
  amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a Megrendelő által választott Partner tömeg- és térfogathatárait;
 3. Nemzetközi Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.
  amelyek Nemzetközi Gazdaságos Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.
  amelyek hengeres, vagy kerek alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
 4. amelyek nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
 5. A nem automatikusan szortírozható küldemények esetén különdíjat számítunk fel. Különösen az alábbi esetekben:

-      amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert;
-      amelyek hengeres alakjuk következtében nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon;

-    amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok, így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó szalagon instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról es ezzel kárt vagy személyi- illetve küldeménysérülést okoznak.

 1. Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a halmozott rakodást, nem halmozható küldeményekre vonatkozó különdíjat számolunk fel. Abban az esetben is „nem halmozható” díj kerülhet felszámításra, amennyiben a küldeményen „Törékeny” felirat található.
 2. A földrajzilag távoli vagy nehezen megközelíthető helyekre törtérő kiszállítás, illetve onnan történő küldeményfelvétel esetén kerül felszámításra a távoli területek különdíja.
 3. Bármilyen Lítium akkumulátort, vagy azt tartalmazó eszköz, tárgy szállítása esetén.
 4. Lakásra történő kiszállítás: Olyan küldeményeknél kerül felszámításra, amelyeknél a kiszállítás helye nincs cégtáblával megjelölve.

GLS partner választása esetén

 1. Nem megfelelő csomagolás esetén a 2. számú melléklet alapján - akkor is - ha azt a GLS futár felvette és annak nem megfelelőségéről a helyszínen a feladót nem tájékoztatta, de az nem felel meg ASZF-ben leírtaknak, a gyűjtőszállításnak és az automata iparszerű technológiával történő szortírozásnak.

7.3. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben, írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját. A csomagok felvétele és kiszállítása minden esetben a partnerek munkarendjének megfelelően, munkaidőben történik.

A küldemények felvételét a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató közvetített partnere alkalmazásában álló futár végzi.

A megrendelőnek nem kötelező a felvételi címen tartózkodnia, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye egymástól különbözik. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek megküldött dokumentumokat, fuvarlevelet a feladó kinyomtassa és azt a futár részére összekészítve átadja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Szolgáltató és partnere a felvétel helyszínén – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat. Amennyiben a feladó ezen kérésnek nem kíván eleget tenni, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Azon megrendelő/feladó, akik kézzel kitöltött fuvarlevéllel adja át a küldeményt a TNT futárszolgálat munkatársának, - akár előre jelezte, akár utólag döntött a kézi kitöltésű fuvarlevél használata mellett - a kézzel kitöltött és futárnak átadott fuvarlevélről digitális másolatot szükséges készítenie és a feladás napján ügyfélszolgálatunkra eljuttatni azt e-mailben vagy bármilyen más formában. Amennyiben nem kerül elküldésre ügyfélszolgálatunknak a fuvarlevél digitális másolata, úgy a hibás, hiányos kitöltésből fakadó többletköltségek miatt felelősség nem terheli a szolgáltatót.

 

Amennyiben a megrendelő/feladó a kézzel kitöltött fuvarlevélen, a honlapon leadott megrendeléstől eltérő szolgáltatást jelöl, az esetlegesen felmerülő többletköltség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, az a szolgáltatót nem terheli. A kézzel kitöltött fuvarlevélen a választott szolgáltatás NEM jelölése automatikusan Express szolgáltatást feltételez, ennek megfelelően kerül számlázásra utólagosan.

 

Az esetlegesen felmerülő költség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, annak kiegyenlítéséért a feladó és megrendelő egyetemlegesen felelős.


Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

 

7.4. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

–   gépkocsival történő szállítás esetében
            - GLS:             40kg
            - tran-o-flex:   40kg, ettől nagyobb súly esetén kizárólag raklapon elhelyezett küldemény                             kézbesíthető
            - TNT:              70 kg lehet,  E feletti súly esetén mindenképpen raklapon történő elhelyezés                             kötelező
de ezek országonként változhatnak.

–   legnagyobb befoglaló méretek:
            - GLS:             maximális méret (ez az érték a maximális körmérettel szorosan összefügg):                                                                    200cm x 80cm x 60cm
                                   maximális körméret: 300cm (körméret számítása: 1 x hosszúság + 2                                                                                    x szélesség + 2 x magasság)
            - TOF:             120cm hosszúságot  és/vagy a 70 cm-es szélességet, és/vagy a 60 cm-es                                magasság
            - TNT:              Express: 240x120x150cm
                                   Economy Express: 240x120x180cm

 

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint - a Szolgáltatónak esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ugyanakkor jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

 

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton vagy az aláírást rögzítő és a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technikai eszközön a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi. A visszaküldésnek díja van, melyet a  - 2.számú melléklet - kiegészítő szolgáltatások árai táblázat tartalmaz.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.


A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

 

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

 

 

 

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

 

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató külön szövegezett Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

 

A Szolgáltató a törvény vagy az érintett hozzájárulása alapján kezelt, közösen használt informatikai rendszerben nyilvántartott, valamely természetes személy ügyfél azonosítására szolgáló adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján helyesbíti, ha tudomására jut, hogy az adat nem felel meg a valóságnak. Nem felel meg a valóságnak az adat különösen akkor, ha az adat megváltozásának tényét vagy az adat helytelenségét és a valóságnak megfelelő adatot okirattal vagy személyes nyilatkozattal igazolták.

A fenti szabályokat a nem természetes személy ügyfélről a Szolgáltató által kezelt adatokra is alkalmazni kell.

 

A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

 

A Szolgáltató és partnere:

-       a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

-       a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

-       a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

-       a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

-       a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

 

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

 

A Szolgáltató vagy partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

-       a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

-       a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

-       kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

 

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

 

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

 

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

 

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

 

Szolgáltatót jelen ÁSZF 11. pontjában részletezett kártérítési kötelezettsége és egyéb felelőssége kizárólag a Megrendelő és a Szállító közötti közvetítői tevékenységéért terheli, egyebekben az eseti csomagküldésekre a Szolgáltató Megrendelő által választott szerződéses Partnerének Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

-        vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

-         ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,

-        ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;

-        a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A szállítmány sérülése, késedelme esetén a szállítást szervező Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a csomagküldés fuvarokmányai nem megfelelően lettek kitöltve, s erről bizonyítottan a Szolgáltató tehet, ha a fuvarlevelet a megrendelő laptól eltérően töltötte ki. Továbbá csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a honlapon és a Megrendelés visszaigazolástól eltérő összeget számlázott ki a Megrendelő felé.

Szolgáltató felelőssége kizárólag a kitöltendő fuvarokmány Megrendelő részére történő megküldésére, valamint a kitöltött fuvarokmánynak a Szolgáltató partnereinek való továbbítására terjed ki.

Nem felel a Szolgáltató azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Megrendelő/ Feladó a fuvarokmányokat nem vagy nem megfelelően töltötte ki, és ennek eredményeképpen a Szolgáltató partnere a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette. Továbbá akkor sem terheli kártérítési felelősség a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató partnere azért teljesíti késéssel vagy nem a Megrendelőben szereplő feltételekkel a csomagot, mert a fuvarokmány a Megrendelő/ Feladó hibájából nem áll rendelkezésre a csomag feladásakor és a helyszínen készített kézi fuvarlevél tartalma eltér a megrendelőben foglaltaktól.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben sem, ha utánvétes díjfizetés esetén az utánvét összegét a Szolgáltató a megrendelőben foglaltak szerint megfizette, azonban azt harmadik személy magának követeli.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a késedelmes kiszállításért addig, amíg nincs hitelt érdemlő bizonyíték az 5 napot meghaladó késedelemről. Nem felelős bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha ismeretében volt annak, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. Továbbá nem felelős bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges - illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért kivéve akkor, ha azok a Szolgáltató szerződésszegése miatt következnek be. A szolgáltató a partnerei által okozott károkért és késedelemért felelősséget nem vállal.

 

A felmerült követelések 6 hónap alatt elévülnek. A szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.


Megrendelő felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a Megrendelő által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik.

A küldemény Megrendelője az adatlap kitöltésével és megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a feladott küldeménynek törvénybe ütköző, illegális, veszélyes tartalma nincs, s elfogadja, hogy ő felelős a csomag tartalmáért.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti. A jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult.  A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha

a) a postai küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, vagy

b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte, vagy

c) a Postatv. 41. § (5) bekezdésben meghatározottak alapján a postai küldeményt a címzett tulajdonának kell tekinteni.

 

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a

kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény elvesztésével, sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő bármilyen kár vagy probléma felmerülésekor, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát, mint közvetítőt köteles keresni. Amennyiben a Megrendelő egyéb fenntartásaival, kérdéseivel a Partnerhez fordul a Szolgáltató honlapján megrendelt csomagküldéssel kapcsolatban, s ebből a Szolgáltatónak anyagi kára származik, úgy a Szolgáltató ezen költségeket a Megrendelőre hárítja.

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A kárigények elbírálása a szolgáltató partnereinek szabályzata alapján és azok kárszakértői által történik melynek végeredményét szolgáltató elfogadja és csak kifejezetten indokolható esetben fellebbez. A szolgáltató kártérítést nem ítélhet meg.

A Szolgáltató a megrendelő által választott szerződéses partner kérdéses ügyben hozott határozatát követő 8 naptári napon belül intézkedik a kártérítési összeg kifizetése iránt.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a kártérítés összegét a szolgáltató a megrendelő által választott szerződéses partner általános szerződési feltételei szerint állapítja meg.
https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html
http://tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf

Érték nyilvánítással feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével.

Az értéknyilvánítás felső összeghatára GLS esetében  50000Ft, Trans-o-flex esetében 100000Ft.

Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.

A Szolgáltató a garantált idejű és nem garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás (ide nem értve a szerződéses partner által teljesített szolgáltatás esetén az elveszett csomag szállítási díját) díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.
Ha a Megrendelő a csomagküldésre a GLS szerződéses partnert választja a díj visszafizetésére a GLS általános szerződési feltételeinek káreseményekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő/Feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó és/vagy megrendelő vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható. Amennyiben Megrendelő a csomagküldés megrendelése során önhibájából nem megfelelően adja meg a csomag paramétereit és ennek következtében esetlegesen a csomag paraméterei kisebbek az általa megrendeltnél, a különbözet tekintetében nem terheli visszafizetési kötelezettség a Szolgáltatót.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 

11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

 

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni.

A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

Nem terheli a Szolgáltatót kártérítési felelősség az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha

a)         a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,

b)         a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,

c)         az a) és b) pontban meghatározottakon túl a polgári törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

 

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

 

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

 

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

A Felek kötelesek a másik Félre vonatkozó olyan műszaki, gazdasági, pénzügyi, jogi, üzleti személyes és egyéb tényt, adatot, információt – függetlenül attól, hogy azok szóbeli, írásbeli, elektronikus vagy más formában állnak fenn – amelyek a Szolgáltatói Szerződés megkötésének időpontjában még nem kerültek nyilvánosságra és amelyek a Szolgáltatói Szerződéssel kapcsolatban kerültek a másik Fél birtokába, mint üzleti titkot a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezelni. A Felek a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak a másik Félre vonatkozó üzleti titkot nyilvánosságra hozni vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé tenni. A Felek kötelesek az ilyen üzleti titkot mind a Szolgáltatói Szerződés fennállása alatt, mind pedig annak megszűnését követően szigorúan bizalmasan kezelni. A Felek kötelesek a Szolgáltatói Szerződés teljesítésében résztvevő azon megbízottaikat és munkavállalóikat, akik ilyen üzleti titokhoz férhetnek hozzá a jelen ÁSZF szerint titoktartásra kötelezni.

Felek abban az esetben és annyiban mentesülnek a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség alól, amennyiben jogszabály, bíróság vagy hatóság kötelező rendelkezése kötelezi valamelyik Felet az üzleti titoknak a nyilvánosságra hozatalára. A nyilvánosságra hozatalra kötelezett Fél azonban ebben az esetben is csak a kötelező jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezésben meghatározott mértékig és körben jogosult a másik Félre vonatkozó üzleti titok felfedésére.

 

14. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az elektronikus levelezések során elküldött illetve fogadott üzenetek tartalma és csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Az üzenetek jogosulatlan felhasználása tilos, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.

A jelen ÁSZF-re és az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre különösen
-          a 79/2004 (IV.19) Korm. rendelet a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről;
-          a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLX törvény;
-          az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
-          a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet
-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy az, az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésből vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsősorban peren kívül egyeztetik. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása egyidejűleg a Szolgáltató 1. pontban felsorolt szerződéses partnerei Általános Szerződéses Feltételinek elfogadásának is minősül.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Kelt: Debrecen, 2017. január 30. napján


1. számú Melléklet

 

 

A szállításból kizárt tárgyak:

 

A láthatóan túlsúlyos, vagy túl méretes, a nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk. A PMP Express partnereivel a szállítás jellege miatt (gyűjtő szállítás, automata, iparszerű technológiával történő szortírozás) NEM, vagy csak szigorú feltételek betartásával/elfogadásával vállalja TÖRÉKENY ESZKÖZÖK, ÁRUK, TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁT!

-        lőszerek, szúró-, vágó-, lőfegyverek, vágóeszközök, lőfegyver alkatrészei, robbanószerek és hasonlók, ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatok, hadianyag; ADR szállítás köteles áruk*

-        sugárzó, gyúlékony, robbanékony, toxikus, maró hatású, fertőző vagy fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet

-        kábítószerek és pszihotróp anyagok, hallucinogén szerek és a BTK.-ban meghatározott anyagok

-        készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, nemesfémek,  pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, okirat, bélyeg, műtárgy, műkincs, antik tárgyak, késedelmi kötbérrel terhelt dokumentumok

-        romlandó, fertőző, undort keltő áruk

-        földi maradványok, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

-        élő vagy elhullott állatok és növények

-        olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő vagy érzékeny tartalmú

-        - a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,

-        veszélyes áru hulladék

-        értéknyilvánítás szolgáltatás

-        hőmérsékletre érzékeny áruk (hűtést, fűtést igénylő áruk)

-        kereskedelmi mennyiségű alkohol, bármilyen mennyiségű cigaretta illetve bármilyen más dohányipari termék

-        narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok

-        postafiókra vagy helyrajzi számra címzett küldemény

-        nem könyvelt küldemény

-        zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek, amelyek nem kielégítő módon, nem a kereskedelemben szokásos módon vannak csomagolva

-        nem megfelelően csomagolt folyékony áru

-        gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz stb)

-        rúdarany

-        pótolhatatlan vagy egyedi előszereteti értékkel rendelkező tárgyak

-        romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek

-        csomagolatlan vagy sérült áru

-        virágcsokor

-        prémek

-        körömlakk, körömgél, hajtógázas termékek (dezodor, hajlakk)  tűzoltó készülék

-        mosogató tálca, szaniter áru (wc csésze, bide, mosdókagyló, fürdőkád)

-        meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (zsírok, olajok stb)

-        összepántolt dobozok

-        mosógép, bútor

-        az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk

-        bármely olyan egyéb anyag, termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben.

Választott futárcégtől függően változó feltételek:

GLS

nem romlandó élelmiszerek csak feltételekkel szállíthatóak (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)
Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást

-        faládába csomagolt küldemények GLS-el nem adhatóak fel

-        GLS alkohol tartalmú italt NEM szállít

-        GLS esetében külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a személyes ingóságok csak feltételekkel szállítható (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)

-        bőröndöt csak dobozban elhelyezve, térkitöltést alkalmazva szállít

-        Akkumulátor: Megfelelő, biztonságos óvintézkedés, hogy a kénsav ne folyhasson ki!
Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni.

 

TNT

-          Mágnes, hűtő mágnes a TNT rendszerén belül nem szállítható

-          Parfüm a TNT rendszerén belül nem szállítható

-          Bőrönd szállítása a TNT-vel lehetséges, (csomagolás feltételei a honlapon megtalálható csomagolási segédletnek megfelelően)

-          Akkumulátor: Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak, csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá)

A szállítható áruk köre változhat országoktól függően.  Szállításból nem kizárt áruk, termékek melyek normál esetben szállíthatóak a választott célországtó függően korlátozás, vagy szállítási tilalom alá eshetnek. A szállító partner egyes termékek szállíthatóságát MSDS – biztonságtechnikai adatlapok megküldésének feltételéhez köthetik. A témában bővebb felvilágosítás ügyfélszolgálatunkon elérhető.

 

TOF

-         TOF alkohol tartalmú italt NEM szállít

-          Akkumulátor: A csomag súlya a 40kg-ot nem haladhatja meg, csak zselés akkumulátor szállítható, savas NEM! Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni

 

 

A PMP Express partnerei az alábbi termékcsoportba eső küldeményeket csak az előírt feltételek betartásával  szállítja.

-        Üvegek:  (befőtt, szörp, méz stb)
Ablak, ajtó, tükör stb. nem szállítható

-        Televízió, monitor, számítógép , projektor, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő

-        Gázkazán, villanybojler

-        Háztartási eszközök (kávéfőző, mikrohullámú, turmixgép)

-        Bútorlapokat 5 rétegű kartonpapírban él- és sarokvédelemmel ellátott csomagolásban

-        Matrac, mosógép, bútor (csak nemzetközi viszonylatban, külön árajánlat alapján)

-        Porcelán, váza, kristály és kerámia tárgyak

Feltételek:
1.

-        Megfelelő külső és belső csomagolás együttes megléte, ahol a külső csomagolás 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag.

-        A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni

-        Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, több rétegben, külső csomagolásként kizárólag formatartó kartondoboz fogadható el. ,A „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,

2.

A fenti tárgyak átvételét a PMP Express partnereinek helyszínen megjelenő futára megtagadhatja ezért a szállíthatóságot a PMP Express a partnerekkel előre egyezteti.

A Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy felvétel előtt fényképet küld a termékről, annak külső  - belső csomagolásáról (megfelelő térkitöltő alkalmazása)

A PMP Express partnerei kifejezetten TÖRÉKENY szállítást nem végeznek, kiemelt kezelést nem tudnak biztosítani a fent felsorolt termékkört tartalmazó küldeményeknek, ezért azok feladását a Feladó/Megrendelő saját felelősségére adja fel, kárigényt csak a csomag eltűnése esetén adhat be, ezt írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie feladás előtt amit a pmp@pmpexpress.hu e-mail címen tehet meg.

A PMP Express  Logisztikai Kft jelen és jövőbeli partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható feltételesen szállítható vagy a szállításból kizárt tárgyak a jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyakat is beleértve a jelen ASZF részét képezik. A PMP Express a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja.

 

 

2. számú Melléklet

 

 

Díjak és kedvezmények:

 

A minimális szolgáltatási díj: 1.190,- Ft + ÁFA
(A minimális szolgáltatási díj belföldi szolgáltatás esetén érvényes 2,0kg súlyhatárig)

 

A Megrendelő a mindenkor aktuális díjakról és a Ügyfelek számára elérhető kedvezményekről a http://www.pmpexpress.hu/kalkulator/csomagadatok/ oldalon tájékozódhat, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj a Szállítók által alkalmazott mindenkori díjszabástól is függ.

Kiegészítő szolgáltatások árai

 

 

Kiegészítő szolgáltatás

TNT árak

GLS árak

trans-o-flex

Kiegészítő biztosítás

az áru értékének 0,55%-a, min 3400Ft

a küldeméyny értékének:            - belföldi szállítás esetén:    min 3400Ft vagy a küldemény értékének 2,8% -a                          - export esetén:min 3400Ft vagy a küldemény értékének 2,8%-a                                

 a 100.000 Ft-nál nagyobb, és 500.000.-Ft-ot meg nem haladó küldeményérték     esetén külön igényelhető szolgáltatásként, biztosítási  díj  ellenében  vállalja  a küldemény  biztosítását,  amely  biztosítási  felár  min: 1800Ft vagy a  küldemény  nettó értékének 0,44%-a
a 100.000Ft összeget meghaladó küldeményben bekövetkezett kárért csak külön biztosítással feladott küldeményért vállal felelőséget

Értékalapú kártérítésnyújtás dokumentum és áruküldeményei sérülése vagy eltűnése esetén. Az áru értékének igazolása kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a kárigény benyújtásnak.

Használt termék/áru csak és kizárólagosan eltűnésre biztosítható, sérülésre nem A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása.

A GLS érték alapú biztosítás nettó beszerzési érték alapján biztosítja a csomagokat. Egy csomag 200000HUF értékig biztosítható. A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása.
Bővebb információ: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagbiztositas

A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása.

Távoli területekre való kézbesítés

150Ft/kg, min.7400Ft - max 39000Ft

-

-

Távol eső, nehezen megközelíthető területekre a szállítási díjon felül felárat számolunk fel.

(irányítószám függő)

 

 

 

Nem elektronikus fuvarlevéllel feladott küldemények különdíja

500Ft

-

-

Minden küldeménynél, amelyhez kézzel kitöltött fuvarlevél tartozik, különdíjat számítunk fel.

 

 

 

Papír alapú számla kiállítási díja

500Ft

500Ft

500Ft

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámolandó különdíj.

 

 

 

 

 

Nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése

12900Ft

600Ft/kg

4500Ft

Olyan küldemények esetén:

     

- amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a szolgáltatás tömeg- és térfogathatárait.

     

- Nemzetközi Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.

     

- amelyek Nemzetközi Gazdaságos Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.

     

- amelyek hengeres, vagy kerek alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.

     

- amelyek nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség, különdíjat számítunk fel.

 

 

 

Nem automatikusan szortírozható küldemények különdíja

6900Ft

nem szállítható

-

Olyan küldemények esetén:

     

- amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert,

     

-  amelyek hengeres alakjuk következtében nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon,

     

- amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok, így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó szalagon instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról és ezzel kárt vagy személyi- illetve küldeménysérülést okoznak, különdíjat számítunk fel.

 

 

 

Nem megfelelő csomagolás felár

   

Fóliába, zsákba csomagolt küldemények, újracsomagolást igénylő csomagok vagy amelyek esetenként a futószalag leállását okozhatják jellegűkből, formájukból adódóan

-

1300Ft

-

Munkaegészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő küldemények különdíja

13500Ft

nem szállítható

 

Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája, vagy egyéb tulajdonsága miatt (pl. csomagolatlan küldemények, kiálló részek, éles felületek illetve rejtett veszélyes áruk, stb.) fennáll a veszély, hogy a szállítás során sérülést vagy kárt okozzon, különdíjat számítunk fel.

 

 

 

Nem halmozható küldemények különdíja

13900Ft

 

 

Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a halmozott rakodást, különdíjat számítunk fel.

 

 

 

Címmódosítás/hibás címzés díja

2000Ft

-

-

csak a küldemény futárnak átadása után bekövetkezett címmódosításkor kerül felszámításra

 

 

 

Utánvét/belföld

-

az utánvételi összeg  0,9%-a, min 460Ft

 

 

 

maximálisan beszedhető díjak: 500000Ft

 

12 órai

3940Ft

-

-

Garantált déli 12:00 óra előtti kézbesítés az adott kiszállítási napon a világ nagyvárosaiba.

 

Belföld szállítás esetén

 1200Ft

 

 

 

10 órai express

 

7890Ft

 

-

 

-

Garantált reggel 10:00 előtti kézbesítés másnap vagy a lehető legkorábbi munkanapon a világ nagyvárosaiba.

 

Belföldi szállítás esetén

 2140Ft

 

 

9 órai express

11400Ft

-

-

Garantált reggel 9:00 előtti kézbesítés másnap vagy a lehető legkorábbi munkanapon a világ nagyvárosaiba.

 

Belföldi szállítás esetén

4890Ft 

 

 

Lítium akkumulátorok
Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak ,csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá) Minden olyan küldemény, amelyik tartalmaz ilyen akkumulátort.

2000Ft

   

Másnapi reggeli belföldi 8 órás kiszállítás

-

-

11400Ft

Szombati kézbesítés

-

-

11400Ft

Címzett értesítése SMS-ben

-

75Ft

-

Visszaszállítás díja belföld

Többszöri sikertelen próbálkozás után a kiszállítás díjával megegyező összeg

A kiszállítás díjával megegyező összeg

A kiszállítás díjával megegyező összeg

Visszaszállítás díja nemzetközi

 

 

 

 

 

 

 

Vámkezelés díja

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import)              - feladó vagy címzett hibájából, kérésére      - tiltott termék feladásából eredően

 

A szolgáltatás tartalmazza, egyes országokban vámbróker szükséges, aminek díját vagy a feladónak vagy a címzettnek kell fizetnie

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import)                    - feladó vagy címzett hibájából, kérésére             - tiltott termék  feladásából eredően

 

Csak EU-n belüli szállítást vállalunk GLS-el. Egyes szigetek, amik EU-s országokhoz tartoznak, vámkezelés szükséges. Ezekbe az országokba GLS-el nem szállítunk, rendelés előtt kérjen tájékoztatást

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import)                                    - feladó vagy címzett hibájából, kérésére                                              - tiltott termék  feladásából eredően

 

 

 

 

Csak EU-n belüli szállítást vállalunk TOF-el. Egyes szigetek, amik EU-s országokhoz tartoznak, vámkezelés szükséges. Ezekbe az országokba GLS-el nem szállítunk, rendelés előtt kérjen tájékoztatást.

A fenti árak az Áfa-t nem tartalmazzák.

   

 

 

 

 

       

TNT partnerünk esetében a fent feltüntetett kiegészítő felárakra (túlméretes küldemények, munkaegészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő küldemények, nem automatikusan szortírozható küldemények, nem halmozható küldemények, hibás címzés) minden alkalommal felszámításra kerül a havonta változó, mindenkori üzemanyag pótdíj.

       

A mindenkori üzemanyag felár a következő linken elérhető:

 

http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/how-to-ship-parcel/invoices-and-surcharges/surcharges/fuel_surcharges_europe.html

       

 

 

 

 

 

 

3. számú Melléklet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u 43.

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 230.

Telefon: 06-52-522-122

Telefax: 06-52-417-857

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/node/4307
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

4. számú Melléklet

 

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:

 

Az alábbi linkeken elérhető a Szolgáltató és Partnerei által használt minden belföldi vagy nemzetközi szállításhoz, vámkezeléshez szükséges dokumentum.

 http://www.pmpexpress.hu/letoltheto-dokumentumok

Export vámkezelési megbízás

Import vámkezelési megbízás

Csomaglista
Lítium nyilatkozat

Nem veszélyességi nyilatkozat

TNT kézi fuvarlevél

TOF kézi fuvarlevél

Proforma számla

Proforma

 

5. számú Melléklet

 

Pmp express csomagküldés olnline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segíthetünk
+36 20 500 5020
+36 52 310 184
Skype: pmpexpresskft